Veel gestelde vragen

Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind hier inschrijven. Kort daarna wordt contact met u opgenomen.

Natuurlijk, u bent van harte welkom! U kunt contact opnemen voor een afspraak. Wij maken graag tijd voor u vrij.

Wij streven ernaar om u direct een plaats aan te bieden. Mocht er geen plaats beschikbaar zijn op de door u gewenste dagen of vestiging, dan nemen wij telefonisch contact op om de alternatieven te bespreken.

Een paar weken voor de startdatum zal de pedagogisch medewerker contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het intakegesprek.

U kunt ons een e-mail sturen waarin u de gewenste uitbreiding of wijziging kenbaar maakt, of ons die telefonisch doorgeven.

De opzegtermijn bedraagt één maand.

Nee, de opzegtermijn staat vast, zoals bepaald in het getekende contract. Hier kunnen wij helaas niet van afwijken.

Het opvangcontract voor de dagopvang stopt automatisch op de dag vóórdat uw kind vier jaar wordt. Voor de buitenschoolse opvang betreft dit de dag vóórdat uw kind twaalf jaar wordt.

U kunt ons een e-mail sturen met de gewenste verlenging, of die telefonisch doorgeven. Aansluitend zullen wij de mogelijkheden met u bespreken.

Een opzegging kunt per e-mail aan ons doorgeven. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van één maand, zoals bepaald in de (voor Shezaf geldende) Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Kinderopvang.

Ja, dat kan. U kunt ons een e-mail sturen met de gewenste wijziging, of die telefonisch doorgeven. Aansluitend zullen wij de mogelijkheden met u bespreken. Het verminderen van het aantal opvanguren geldt als een gedeeltelijke opzegging, waarvoor een opzegtermijn van één maand wordt gehanteerd.

Ja, om gebruik te maken van opvang dient u uw kind in te schrijven. U kunt uw kind hier inschrijven. Kort daarna nemen wij contact met u op.

Opvangdagen mogen binnen dezelfde week of maand onbeperkt worden geruild, mits de groepsgrootte dat toelaat. U dient dit per e-mail of telefonisch aan te vragen. Kort daarna ontvangt u bericht.

Ja, wij verzoeken u ons in te lichten als uw kind niet naar de opvang kan komen.

Extra opvang is mogelijk mits de groepsgrootte het toelaat. U dient dit per e-mail of telefonisch aan te vragen. Aansluitend zullen wij de mogelijkheden met u bespreken.

In alle gevallen waarin uw kind niet naar de opvang kan komen, verzoeken wij u ons dat te laten weten. Afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak, biedt geen mogelijkheid tot restitutie van de kosten.

Betalingen en factureren

Aan het begin van elk jaar sturen wij de jaaropgave per e-mail aan alle ouders die in het voorgaande jaar kinderopvang hebben afgenomen. Indien u deze niet heeft ontvangen, kunt u een nieuw overzicht aanvragen. De benodigde contactgegevens vindt u hier.

Mogelijk hebt u de aanvraag daartoe minder dan tien weken geleden ingediend bij de Belastingdienst, waardoor deze nog niet is afgehandeld. In dat geval is de toeslag nog niet aan Shezaf uitgekeerd.

De verwerking van het contract loopt niet parallel aan de datum van de eerste facturatie. U ontvangt de factuur voor de eerste opvangmaand bij die voor de tweede maand. Daarna vindt facturatie per maand plaats.

Bij het aangaan van een contract betaalt u eenmalige plaatsingskosten. Deze vindt u terug op de factuur.

Bij het incasseren van de factuur wordt rekening gehouden met de uitkeringsdatum van de Kinderopvangtoeslag. De incassodatum ligt rond de 28e van elke maand.

Dit kunt u ons per e-mail laten weten. Vanaf dat moment dient u zélf de betalingen aan Shezaf over te maken.

Voor het aanvragen van een betalingsregeling kunt u contact opnemen.

Kinderopvangtoeslag en Belastingdienst

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. Deze overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders, en wordt door de Belastingdienst uitgekeerd. Op de site van de Belastingdienst vindt u uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten wat de beoogde kinderopvang ú gaat kosten? Maak dan een proefberekening.

Via de website www.toeslagen.nl kunt u de Belastingdienst toestemming verlenen om uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks over te maken naar de opvangorganisatie. De contactgegevens van Shezaf die u daarbij nodig hebt, vindt u hier.

Indien u werkloos bent geworden dan heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag (KOT).

In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. U vindt het LRKP-nummer van de betreffende opvanglocatie in uw opvangcontract.
LRKP-nummer van locatie de Regenboog (dagopvang en peuteropvang): 218441708
LRKP-nummer van locatie de Prinsenark (dagopvang): 191486322
LRKP-nummer van locatie de Schatkamer (buitenschoolse opvang): 218304638                                                        LRKP-nummer van locatie de Schatkaart (buitenschoolse opvang): 253532978                                                            LRKP-nummer van locatie het Kompas (peuteropvang): 293406789